Amethyst-Citrine-Smokey Quartz

 Size     Shape Approx,  Medium Medium  Dark Dark  Smokey
        Weight  Amethyst  Citrine  Amethyst  Citrine  Quartz
          Each  Each  Each  Each  Each
2 mm  RD 0.05 cts  $0.75 $0.75 $1.00 $1.00 $0.50
3 mm  RD 0.10 cts  0.75 0.75 1.00 1.00 0.50
4 mm  RD 0.25 cts  1.00 1.00 2.50 2.50 0.50
5 mm  RD 0.50 cts  1.50 1.50 5.00 5.00 0.65
6 mm  RD 0.85 cts  2.50 2.50 8.50 8.50 0.85
7 mm  RD 1.35 cts  4.00 4.00 13.50 13.50 1.35
8 mm  RD 1.75 cts  6.00 6.00 17.50 17.50 1.75
10 mm  RD 3.40 cts  13.60 13.60 34.00 34.00 3.40
12 mm  RD 6.00 cts  24.00 24.00 60.00 60.00 6.00
14 mm  RD 9.50 cts  38.00 38.00 95.00 95.00 9.50
16 mm  RD 13.20 cts  52.80 52.80 132.00 132.00 13.20
5x3  mm  OV 0.25 cts  1.00 1.00 1.50 1.50 0.50
6x4  mm  OV 0.45 cts  1.50 1.50 4.50 4.50 0.50
7x5  mm  OV 0.80 cts  2.50 2.50 8.00 8.00 0.80
8x6  mm  OV 1.15 cts  3.50 3.50 11.50 11.50 1.15
9x7  mm  OV 1.70 cts  5.00 5.00 17.00 17.00 1.70
10x8  mm  OV 2.50 cts  7.50 7.50 25.00 25.00 2.50
11x9  mm  OV 3.00 cts  9.00 9.00 30.00 30.00 3.00
12x10  mm  OV 4.25 cts  12.75 12.75 42.50 42.50 4.25
14x10  mm  OV 5.50 cts  16.50 16.50 55.00 55.00 5.50
14x12  mm  OV 7.25 cts  21.75 21.75 72.50 72.50 7.25
16x12  mm  OV 9.00 cts  27.00 27.00 90.00 90.00 9.00
18x13  mm  OV 10.90 cts 32.50 32.50 109.00 109.00 10.90
20x15  mm  OV 16.00 cts 48.00 48.00 160.00 160.00 16.00
5x3  mm  EC 0.40 cts  1.25 1.25 4.00 4.00 0.50
6x4  mm  EC 0.65 cts  2.00 2.00 6.50 6.50 0.65
7x5  mm  EC 1.10 cts  3.25 3.25 11.00 11.00 1.10
8x6  mm  EC 1.50 cts  4.50 4.50 15.00 15.00 1.50
9x7  mm  EC 2.25 cts  6.75 6.75 22.50 22.50 2.25
10x8  mm  EC 3.35 cts  10.00 10.00 33.50 33.50 3.35
11x9  mm  EC 4.50 cts  13.50 13.50 45.00 45.00 4.50
12x10  mm  EC 6.50 cts  19.50 19.50 65.00 65.00 6.50
14x10  mm  EC 7.50 cts  22.50 22.50 75.00 75.00 7.50
14x12  mm  EC 9.50 cts  28.50 28.50 95.00 95.00 9.50
16x12  mm  EC 11.00 cts 33.00 33.00 110.00 110.00 11.00
18x13  mm  EC 15.00 cts 45.00 45.00 150.00 150.00 15.00
20x15  mm  EC 22.00 cts 66.00 66.00 220.00 220.00 22.00
5x3  mm  PS 0.25 cts  1.00 1.00 2.50 2.50 0.50
6x4  mm  PS 0.50 cts  1.25 1.25 5.00 5.00 0.50
7x5  mm  PS 0.70 cts  2.00 2.00 7.00 7.00 0.70
8x5  mm  PS 0.85 cts  2.50 2.50 8.50 8.50 0.85
9x6  mm  PS 1.25 cts  3.75 3.75 12.50 12.50 1.25
10x7  mm  PS 1.75 cts  5.25 5.25 17.50 17.50 1.75
12x8  mm  PS 2.75 cts  8.25 8.25 27.50 27.50 2.75
13x9  mm  PS 3.75 cts  11.25 11.25 37.50 37.50 3.75
15x10  mm  PS 5.25 cts  16.75 16.75 52.50 52.50 5.25
16x12  mm  PS 8.00 cts  24.00 24.00 80.00 80.00 8.00
18x13  mm  PS 10.00 cts 30.00 30.00 100.00 100.00 10.00
20x15  mm  PS 15.00 cts 45.00 45.00 150.00 150.00 15.00
6x3  mm  MQ 0.25 cts  1.00 1.00 2.50 2.50 0.50
8x4  mm  MQ 0.60 cts  1.75 1.75 6.00 6.00 0.80
10x5  mm  MQ 1.00 cts  3.00 3.00 10.00 10.00 1.00
12x6  mm  MQ 1.60 cts  4.80 4.80 16.00 16.00 1.60
14x7  mm  MQ 2.50 cts  7.50 7.50 25.00 25.00 2.50
16x8  mm  MQ 3.40 cts  10.20 10.20 34.00 34.00 3.40
18x9  mm  MQ 5.40 cts  16.20 16.20 54.00 54.00 5.40
20x10  mm  MQ 6.50 cts  19.50 19.50 65.00 65.00 6.50
3 mm  TRL 0.10 cts  0.75 0.75 1.00 1.00 0.50
4 mm  TRL 0.25 cts  1.00 1.00 2.50 2.50 0.50
5 mm  TRL 0.50 cts  1.50 1.50 5.00 5.00 0.65
6 mm  TRL 0.80 cts  2.40 2.40 8.00 8.00 0.85
7 mm  TRL 1.30 cts  3.90 3.90 13.00 13.00 1.30
8 mm  TRL 1.50 cts  4.50 4.50 15.00 15.00 1.50
10 mm  TRL 3.25 cts  9.75 9.75 32.50 32.50 3.25
12 mm  TRL 5.45 cts  16.35 16.35 54.50 54.50 5.45
14 mm  TRL 8.45 cts  25.35 25.35 84.50 84.50 8.45
16 mm  TRL 12.85 cts 38.55 38.55 128.50 128.50 12.85
3 mm  HS 0.13 cts  1.00 1.00 1.50 1.50 0.60
4 mm  HS 0.30 cts  1.25 1.25 3.00 3.00 0.65
5 mm  HS 0.50 cts  1.50 1.50 5.00 5.00 0.75
6 mm  HS 0.90 cts  2.70 2.70 9.00 9.00 0.90
7 mm  HS 1.20 cts  3.60 3.60 12.00 12.00 1.20
8 mm  HS 1.40 cts  4.20 4.20 14.00 14.00 1.40
10 mm  HS 3.50 cts  10.50 10.50 35.00 35.00 3.50
12 mm  HS 5.85 cts  17.50 17.50 58.50 58.50 5.85
3 mm  SQ 0.15 cts  1.00 1.00 1.50 1.50 0.65
4 mm  SQ 0.35 cts  1.40 1.40 3.50 3.50 0.70
5 mm  SQ 0.60 cts  1.80 1.80 6.00 6.00 0.80
6 mm  SQ 1.00 cts  3.00 3.00 10.00 10.00 1.60
7 mm  SQ 1.60 cts  4.80 4.80 16.00 16.00 1.60
8 mm  SQ 2.25 cts  6.75 6.75 22.50 22.50 2.25
10 mm  SQ 4.40 cts  13.20 13.20 44.00 44.00 4.40

RD - Round, OV- Oval, EC-Emerald Cut, TRL-Trillion,

MQ-Marquise, PS-Pearshape, HS-Heartshape, SQ-Square